Akademiden Atölyeler

atolye@nhkm.org.tr
0216 414 22 39

 

Yaratılış Mitosları Atölyesi

Sınıflı toplumun dinsel ideolojisi, Yaratılış Mitosu kaynağından beslenmektedir. Ondan aldıkları inanç gücüyle egemen sınıflar, yönetici kadroları ve dinbilginleri, eşitsizlikçi düzeni aklamaktadırlar. Bununla yetinmeyip, “kul insan” anlayışına dayanarak, emekçi kitleleri baskı altında tutup, budünyacı, insancı (hümanist) değerlere, özgür ve yaratıcı özne olarak insan anlayışına, ve rasyonel, bilimsel düşünüşe, inanç/iman cephesinden günün yirmi dört saatinde saldırmaktadırlar.

Yaratan tanrı – yaratılan kul eşitsizlikçi ilişki kalıbından esinlenilerek, insan – insan ve sınıflararası hegemonik ilişkiler, kadın – erkek cinsler arası eşitsizlikçi ilişkiler yeniden üretilmektedir.

Bu, dün böyleydi; bugün de böyledir. İster Ortadoğu – Batı tektanrıcı inanç geleneğinde, ister çoktanrıcı (320 milyona kadar varan tanrılı) Güney – Doğu Asya geleneğinde (Brahmacı/Hindu inançlarda) olsun, farklı dinsel ideolojilerin toplumsal işlevleri aynıdır: Tektanrıcılıkta “ötedünyacılık”; çoktanrıcılığın günümüze kalabilen biçiminde, Ruhgöçü (reenkarnasyon) inancına ve Varna (toplumun organları olarak kastlar) öğretisine dayandırılan “öteyaşamcılık” denebilecek değerlerle, insanların mutluluk, eşitlik, özgürlük, adalet düşleri ile birlikte ödenmeyen ödülleri, kesilmeyen cezaları, gelmeyecek bir geleceğe (birinde ötedünyaya, ötekisinden öteyaşama) ertelemek! Böylece kapıları sınıf bilinçliliğine açmamak, sınıf savaşını örtüp gözlerden kaçırmak; kafaları, yaratılışa “inanç” vurgusuyla özgür, eleştirel, bilimsel “düşünüşe” kapatmak!

Bu anlayış çerçevesinde yaratılış mitosları, ikişer saatlik sekiz hafta boyunca, tarihsel, karşılaştırmalı, eleştirel bir yaklaşımla ele alınacak. Bildik (Mezopotamya, Mısır, Hint, Yunan gibi) kültürlerin yaratılış mitosları yanı sıra (Çin, Japon, Ortaasya coğrafyalarının; Ezidi, Eskimo, Iroki, Maya, İnka, Aztek gibi halkların ve uygarlıkların) daha az bildik mitosları özetlenip tartışılacak.

Atölye Yürütücüsü: Alâeddin Şenel
Atölye Başlangıç Tarihi: 4 Mayıs 2017
Atölye Günleri: Her Perşembe 19.30 – 21.30
Toplam Süresi: 8 Hafta

*Atölyeye haftalık katılım mümkündür.

*Atölyeye katılım ücretsizdir.

Haftalık Program

 1. Hafta:Yaratılış mitoslarına karşı varoluşçu bakış açısından, insanlığın biyolojik ve kültürel evrimi olgusu; gerçek özneler, sanal özneler, aşkınözneler(tanrılar)mitos, mitoloji, ideoloji, dinsel ideoloji.
  2. Hafta: Sümer/Babil yaratılış mitosu: Enuma eliş; Enki ile Nihmah mitosu; Tufan ve Yeniden Türeyiş mitosu; tektanrıcı dindeki (Musevilik, Hıristiyanlık, İslamlık evrelerindeki) uzantıları. 
  3. Hafta: Ötedünyacı Mısır yaratılış mitosu: Heliopolis, Hermopolis, Memfis teolojilerinde; Osiris mitoslarında; Atoncu tektanrıcı girişimde yaratılış ve ötedünyada yargılanma Öteyaşamcı Hint Yaratılış Mitosu: Brahmacı/Hindu inançlarında, Varna ve Reenkarnasyon öğretilerinde kast toplumunu destekleme işlevi. 
  4. Hafta: Cinsiyet ayrımcı mitoslar: Çin (Yin – Yang) Japon (İzanagi ile İzanami) Yunan (Pandora) Ezidi (Adem’den türeyiş) yaratılış mitosları. 
  5. Hafta: Tarihteki ve çağımızdaki ilkel topluluklarda yaratılış mitosları: Uygar toplumların kültürlerinden etkilenmiş / etkilenmemiş biçimleriyle Altay yaratılış mitosu; Eskimo (İnuit), İroki, Polinezya mitosları; Afrika (Tanrı) Mulungu mitosu. 
  6. Hafta: Klasik Yunan/Roma yaratılış, türeyiş, tanrısoyluluk mitosları: Olimpiyatlar ile bağlantısı, kentli (burjuva) dünya görüşündeki uzantıları: Altın, Gümüş, Tunç, Demir insan soylarının yaratılış ve yokoluşları. 
  7. Hafta: Musevilik, Hıristiyanlık, İslamlık evreleriyle tektanrıcı dinsel gelenekle yaratılış: balçıktan, “tanrı suretinde” yaratılış mitosu ve “kul insan” anlayışı. 
  8. Hafta: Orta Amerika ve Güney Amerika uygarlıklarının “kurban insan” uygulamasına götüren yaratılış mitosları: İnkaların, Eli Sopalı Tanrı’sı Viracocha; Azteklerin Tüylü Yılan Huitzilopochti olarak kana susayan Güneş Tanrı mitosunda, kitlesel yok olmaktan kurtuluş (yeniden diriliş) mitosu; Mayaların Popol Vuh yaratılış mitosunda (topraktan, havadan, ateşten, sudan yaratılan) soylar ile Pagan – Hıristiyan yaratılış mitoslarını uzlaştırma girişimi.

Atölye çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Yeniden planlanması halinde bilgilendirme almak için başvuru formunu doldurmanızı rica ediyoruz.


Yüz Yılın Ardından Ekim’e Bakmak – I: Rus Düşünce Tarihi Atölyesi

Ekim Devriminin yüzüncü yıl dönümünde, Ekim’i anlamak için yola çıkıyoruz.
Nereden çıktı bu Bolşevikler? Nasıl bir geleneğe ayak basıyorlardı? Neyi içerdiler, neyi aştılar? Ekim, Rusya’ya mı özgü?

Bütün bu sorulara yanıt aramak için, akademisyen, yazar Barış Zeren’in yürütücülüğünde 19. yüz yılın başından Ekim devrimine Rus Düşünce Hayatını inceleyeceğiz. Felsefe, siyaset ve edebiyat dünyalarına büyük düşünürler armağan eden 19. yüz yıl Rusya’sı hem Ekim’i hem bugünü anlamak için bize büyük bir zenginlik sunuyor. Oturumlar, ilgili tarihsel döneme damga vuran edebiyat yapıtlarını eksen alarak ilerleyecek.

Atölye Yürütücüsü: Barış Zeren
Atölye Başlangıç Tarihi: 12 Mayıs 2017
Atölye Günleri: Her Cuma 19.30 – 21.30
Toplam Süresi: 7 Hafta

*Atölyeye haftalık katılım mümkündür.

Toplam 7 oturum olacak atölye içeriği şöyle:

 1. Oturum: Rus Düşünce Tarihinin Ana Hatları: Stereotipler ve tarih
 2. Oturum: Dekabristler ve İlk Günah: Devletten Kovuluş
 3. Oturum: Karanlık Devir, Pesimizm ve Eleştiri, Fuzuli İnsan
 4. Oturum: 1860’lar Kuşağı: Materyalizm ve Devrim
 5. Oturum: Bir Yeni Politik Gövde: Halkçılığın Doğuşu
 6. Oturum: Tarihsel Materyalizmin Çıkışı: Mihayilovskiy’den Plehanov’a. Devrimci Düşüncede Arayışlar: Gorkiy, Machçılık ve Anarşizm 
 7. Oturum: Devrime Doğru: Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi İçinde Lenin

  AKADEMİDEN ATÖLYELERE BAŞVURU FORMU

Bir Öneri

Çocuk Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39 YAZ DÖNEMİ ÇOCUK ATÖLYELERİ Masal Atölyesi Masallar! Çocuklarla zamanı durdurmanın …

X
X